امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
پس از پیگیریهای صورت گرفته توسط واحد مددکاری موسسه خیریه کوثر ، مادر فاطمه ، یکی از فرزندان خانه ریحانه مورد حمایت مالی قرار گرفت و تجهیزات لازم برای زندگی وی تهیه گردید و فاطمه تحویل مادرش گردید، شایان ذکر است یکی از مهمترین اهدافی که موسسه دنبال میکند بازتوانی خانواده ها وتحویل فرزندان به آنها وحمایت از فرزندان در آغوش خانواده می باشد. تا کنون موسسه کوثر به نسبت دیگر موسسات استان در بازتوانی و تحویل فرزندان به خانواده و حمایت از آنها پیش قدم بوده است.