امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جمع دختران خانه ریحانه حضور یافتند و با کمک فرزندان تخم مرغ های سفره هفت سین را تزیین کردند.