نمایشگاهی از صنایع دستی فرزندان خانه کوثر در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد و جناب آقای رزم حسینی استاندار محترم استان خراسان رضوی از غرفه مؤسسه خیریه کوثر بازدید کردند.