درآستانه سال نو باپیگیریهای واحد مددکاری خانه حنانه،یکی از فرزندان دوست داشتنی خانه حنانه تحویل خانواده اش گردید،صابرعزیزکودکی که چندماهی نیست که میهمان ما در گناباد بود تحویل خاله اش گردید.