کودکان خانه حنانه در هفته نیروی انتظامی در تاریخ 97/7/20 در اداره پلیس حاضر شدند و ضمن برقراری ارتباط صمیمانه با پلیس این روز را به مأمورین این اداره تبریک گفتند .