صبح شنبه اول مهر ماه ، فرزندان خانه حنانه با شور واشتیاق مضاعف آمادة رفتن به مهد شدند . همه لباسهای نو و تمیز پوشیده بودند و بسیار خوشحال وشادمان بودند . سه فرزند به مهد بادکنک آبی رفتند و با مکان جدیدی آشنا می شدند و چهار فرزند دیگر به مهد آفتاب (تابش) رفتند .

کودکان با اینکه از یکدیگر جدا شدند ولی باعث اضطراب و دلواپسی آن ها نبود . کودکان مهد آفتاب با این مهد آشنا بودند اما بدلیل وجود فرزندان بیشتر در این مکان شور و شوق بیشتری برای حضور در مراسم داشتند . ساعت 8 صبح فرزندان حنانه کنار سایرکودکان این مهد در صف های منظمی ایستادند و بعد از اتمام مراسم در کلاسهای خود حاضر شدند .